Stiri

Prezentarea cardului de sănătate nu va fi obligatorie

Prezentarea cardului național de sănătate sau adeverinței de asigurat va fi exceptată, pe perioada stării de urgență instituite ca urmare a pandemiei de coronavirus, pentru acordarea serviciilor medicale, îngrijirilor la domiciliu, medicamentelor, materialelor sanitare și dispozitivelor medicale, tehnologiilor și dispozitivelor asistive. De asemenea, mediicii de familie vor putea elibera prescripție medicală, fără a mai fi necesară o nouă reevaluare a medicului specialist, pentru pacienții cu boli cronice cu schemă stabilă de tratament. Tot pentru medicii de familie, pe perioada stării de urgență, în asistența medicală primară, se instituie consultația la distanță pentru afecțiuni respiratorii acute, subacute sau alte manifestări clinice sugestive pentru infecția cu coronavirus.

Prevederile au fost stabilite de Guvern prin hotărâre ca urmare a instituirii stării de urgență pe teritoriul României. Astfel, pe perioada stării de urgență se prelungește termenul de aplicare a Contractului-cadru din sănătate, dar și valabilitatea unor serii de documente, precum prescripții și bilete de trimitere, cu până la 90 de zile, fiind introduse o serie de dispoziții pentru spitale, medici, funizori de servicii medicale și pacienți.

Serviciile medicale și medicamentele necesare pentru identificarea, diagnosticul și tratarea cazurilor cu COVID 19 și complicațiile acestora se acordă tuturor persoanelor aflate pe teritoriul României, pe toată perioada stării de urgență și se suportă din bugetul Ministerului Sănătății și bugetul Fondului național unic al asigurărilor sociale de sănătate, prevede proiectul. Termenul de valabilitate de la data prescrierii biletelor de trimitere pentru specialități clinice și a biletelor de trimitere pentru specialități paraclinice, aflate în termen de valabilitate în perioada stării de urgență, precum și a biletelor de trimitere care își pierd valabilitatea în perioada stării de urgență, precum și a celor emise pe perioada stării de urgență, se prelungește cu 90 de zile. Perioada de valabilitate a prescripției medicale pentru dispozitive medicale și tehnologii și dispozitive asistive – până când aceasta poate fi depusă/transmisă la casa de asigurări de sănătate se prelungește cu 90 de zile. Pentru situațiile care necesită prezentarea de documente casei de asigurări de sănătate de către asigurat sau de către un membru al familiei/reprezentant al asiguratului, documentele pot fi transmise casei de asigurări de sănătate prin mijloace electronice de comunicare sau pot fi depuse în numele asiguratului de orice persoană, cu excepția reprezentanților legali ai furnizorilor și a persoanelor care desfășoară activitate Ia nivelul acestora. Mijloace electronice de comunicare se pot folosi și pentru transmiterea de către casele de asigurări de sănătate a documentelor eliberate, necesare asiguraților.

Este exceptată prezentarea cardului național de sănătate/ adeverinței de asigurat cu valabilitate de 3 luni de la data emiterii pentru persoanele care refuză cardul național din motive religioase sau de conștiință/adeverinței înlocuitoare pentru persoanele cărora li se va emite card național duplicat – pentru acordarea serviciilor medicale, îngrijirilor la domiciliu, medicamentelor, materialelor sanitare și dispozitivelor medicale, tehnologiilor și dispozitivelor asistive. Pentru pacienții cu boli cronice cu schemă stabilă de tratament, medicii de familie pot elibera prescriptie medicala în continuare, fără a mai fi necesară o noua reevaluare a medicului specialist, respectiv fără a mai fi necesară reînnoirea scrisorii medicale inițiale. Pentru anumite medicamentel, medicul de familie poate iniția tratamentul specific și în absența unei scrisori medicale emisă de medicul din ambulatoriul de specialitate/spital. Documentele eliberate de autoritățile publice care expiră pe perioada stării de urgență, care se solicită de casele de asigurări de sănătate la încheierea contractelor de furnizare de servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale, și care expiră pe perioada stării de urgență, își mențin valabilitatea. Nu mai este necesară transmiterea în platforma informatică a asigurărilor de sănătate a serviciilor medicale și a servicilor de îngrijiri la domiciliu înregistrate off-line, precum și a dispozitivelor medicale, tehnologiilor și dispozitivelor asistive, eliberate off-line, în maximum 3 zile lucrătoare de la data acordării, respectiv eliberării acestora.

În vederea asigurării managementului pacienților simptomatici de către medicii de familie, pe perioada stării de urgență, în asistența medicală primară se instituie consultația la distanță pentru afecțiuni respiratorii acute, subacute sau alte manifestări clinice sugestive entru infecția cu coronavirus, care poate fi realizată prin orice mijloace de comunicare, cu încadrarea în numărul maxim de 8 consultații/oră. Medicul de familie va consemna consultațiile medicale la distanță în fișa pacientului și registrul de consultații, cu indicarea mijlocului de comunicare utilizat și a intervalului orar în care acestea au fost efectuate. Dacă în urma consultației la distanță, medicul ia decizia unui consult la cabinet/domiciliu, acesta este obligat să organizeze acordarea consultației în condiții de siguranță epidemiologică. Numărul maxim de consultații acordate la nivelul furnizorilor de servicii medicale în asistența medicală primară și din ambulatoriul de specialitate pentru specialitățile clinice este de maxim 8 consultații pe oră/medic (în prezent 4 consultații/oră), pentru perioada pentru care este instituită starea de urgență, cu posibilitatea acordării de către medicul de familie a două consultații/lună/pacient cu boli cronice. Proiectul mai prevede că în cazul persoanelor asigurate din statele cu care România a încheiat documente internaționale cu prevederi în domeniul sănătății, care au beneficiat pe teritoriul României de servicii pentru tratarea cazurilor COVID-19 și complicațiile acestora acordate în unități sanitare cu paturi, recuperarea cheltuielilor se face în conformitate cu dispozițiile documentelor internaționale respective, la nivelul tarifelor stabilite pentru cetățenii români asigurați, sau, după caz, la nivelul sumei corespunzătoare decontului de cheltuieli pentru fiecare bolnav externat din spitalele care fac obiectul strategiei de combatere a epidemiei cu coronavirus în România.

0 0 vote
Article Rating

Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Articole similare

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x